Raja and Sanchita

Someone asked is Raja better or Sanchita and got a nice answer:

Raja is much much better than Sanchita. He has wealth of talent inside. lekhin Sanchita ke pass kya hai? Sanchita ke pass Abhijeet ka ashirwaad hai jo Raja ke pass nahi hai. Just like Amitabh ke pass gadi hai bangla hai lekin Shashi Kapoor ke pass ma hai.

Isnt that interesting?

Advertisements